Periodikum

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Nakladatel

Solen, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

Adresa redakce

Solen, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc
Tel.: 585 242 681

Šéfredaktor

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
E-mail: horam@fnplzen.cz

Odpovědná redaktorka, rukopisy

Mgr. Zdeňka Bartáková
Tel.: 585 242 681
Mob.: 777 557 416
Fax: 582 396 099
E-mail: bartakova@solen.cz

Grafická úprava, sazba a zlom

Milan Matoušek, Solen, s.r.o.


Určeno odborné veřejnosti. Zaslané příspěvky se nevracejí. Nakladatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerce odpovídá výhradně inzerent.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Evidenční číslo MK ČR E 7798

Místo vydání: Praha

Copyright © Česká urologie, 2015

Copyright © Solen, 2015


Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit