Redakční politika

Česká urologie je oficiální časopis České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČUS ČLS JEP). Vychází od roku 1997 s periodicitou čtyřikrát ročně. Je zaměřena na původní vědecké práce z urologie či z oborů úzce spolupracujících.

Cílem časopisu je seznamovat českou urologickou a jinou odbornou veřejnost s vědeckou prací českých urologických pracovišť. Česká urologie se také snaží učit mladé vědecké pracovníky z urologické obce systematické vědecké práci dle zásad medicíny založené na důkazech (EBM - evidence based medicine) a dle zásad lékařské etiky.

Každodenní chod časopisu zajišťuje širší vedení - šéfredaktor a pětičlenná výkonná redakční rada. Ta spolupracuje s redakční radou a se svým vydavatelem, Českou urologickou společností respektive s jejím výborem.


Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit