Video

Seznam článků v sekci Video:

Hora M. Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící – video

Ces Urol 2017; 21(4): 268-271

Provedení radikální prostatektomie nemá zatím dle medicíny založené na důkazech prokázaný jednoznačně nejvýhodnější přístup. Velký důraz se klade na erudici operatéra, ať se používá jakákoliv technika. Nicméně je jasně patrný posun od otevřené k miniinvazivní technice. Je­‑li dostupný robotický systém, poté je mu dávána přednost. Pracoviště nevybavená tímto systém musí volit mezi přístupem otevřeným či laparoskopickým. V naší práci prezentujeme náš postup při laparoskopii.
Hora M. Laparoskopická resekce stenózy ureteru - video

Ces Urol 2017; 21(3): 207–209

S rozvojem endoskopických metod a jejich širokým využitím v léčbě urolitiázy se zvyšuje riziko traumatu ureteru a následného vzniku stenózy ureteru, které si vynutí resekční či jiný výkon na močovodu. Otevřený výkon s různými typy rekonstrukce (nejčastěji resekce či reimplantace) jsou standardizovány s relativně uspokojivými výsledky. Obdobné techniky jsou užívány i pro jiné patologie, zejména pro nízce rizikový uroteliální karcinom či endometriózu ureteru. Nevýhodou otevřené operativy je poměrně významný zásah do integrity stěny břišní. Tuto nevýhodu může eliminovat miniinvazivní přístup laparoskopický/robotický. Video prezentuje jednu kazuistiku využití laparoskopie k resekci ureteru.
Matějková M. Využití flexibilní nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice.

Ces Urol 2017; 21(2): 119–121

Úvod: Kaliko nebo pyelolitiáza bývá častým průvodním jevem stenózy pyeloureterální junkce (PUJ). S výhodou je tedy kombinované řešení stenózy i litiázy v jedné době. Video ukazuje využití flexibilní nefroskopie k extrakci nefrolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice.
Macek P. Varianty laparoskopické reimplantace močovodu

Ces Urol 2017, 21(1):16-19

Reimplantace močovodu (ureterocystoneoanastomóza = UCNA) je výkonem prováděným z indikací striktur močovodu různé etiologie (následkem iatrogenního působení, endometriózy, poradiační apod.), píštělí močovodu do jiných orgánů, případně v souvislosti s poraněním ureteru. Existuje celá řada modifikací, které lze provádět otevřeným nebo minimálně invazivní přístupem (laparoskopicky nebo s robotickou asistencí). Minimálně invazivní přístup umožňuje v řadě případů dosáhnout dobrého výsledku se sníženou perioperační zátěží.
Hora M. Retroperitoneoskopická resekce tumoru ledviny - video

Ces Urol 2017, 21(1):13-15

Miniinvazivní laparoskopická resekce (LR) tumoru ledviny je již rutinní součástí spektra chirurgické léčby nádorů ledvin a je jí dávána ve spektru ostatních metod přednost (otevřená resekce > laparoskopická nefrektomie > otevřená nefrektomie). Na našem pracovišti dáváme přednost přístupu laparoskopickému - transperitoneálnímu. Ve výjimečných případech (většinou extenzivní nitrobřišní chirurgie v dutině břišní v anamnéze) je však nutno zvolit přístup retroperitoneoskopický (R). Je nutno zmínit, že LR včetně RLR jsou selektované případy, u jakkoliv komplikovaných nálezů včetně vysoce komplexních tumorů se indikuje přístup otevřený. V práci prezentujeme naše zkušenosti s RLR. Soubor: V období 8/2004-1/2017 bylo provedeno 398 LR. Jen u šesti případů byl použit retroperitoneoskopický přístup. Pět s anamnézou extenzivní nitrobřišní chirurgie a jeden drobný tumor lokalizovaný dorzálně.
Kočárek J. Selektivní klamping při roboticky asistované resekci ledviny

Ces Urol 2016, 20(4):257-258

Záchovné výkony na ledvině (resekce ledviny) jsou v současné době doporučovány u všech nádorů klasifikace T1 a T2. Miniinvazivní operační přístupy k výkonům na ledvinách jsou spojeny s menší morbiditou bez zhoršení onkologických výsledků. Moderní robotický systém da Vinci s možností fluorescenčního zobrazení při použití indocyaninové zeleně (ICG) usnadňuje identifikaci segmentární renální tepny a zajišťuje bezpečný selektivní klamping. Robotická asistence dnes umožňuje nabídnout miniinvazivní výkon všem kandidátům otevřené resekce ledviny. Popis klinického případu: Od ledna 2014 jsme provedli 52 roboticky asistovaných resekcí ledvin s využitím ICG. Při operaci jsme používali robotický systém da Vinci Si. Výkony provádíme v lumbotomické poloze. Kamerový port zavádíme v pupku, u pacientů s vyšším BMI v pararektální linii. Dva 8mm robotické porty zavádíme v medioklavikulární linii. Jeden 12mm port pro asistenta kraniálně, případně kaudálně od optického portu v závislosti na lokalizaci tumoru v ledvině. Výkon zahajujeme identifikací renální arterie a preparací segmentárních větví. Po naložení cévních svorek intravenózně aplikujeme ICG. Začínáme dávkou 1,5 ml při koncentraci ICG 2,5 mg/ml. Po 5 až 10 vteřinách ve fluorescenčním zobrazení detekujeme jednotlivé neprokrvené oblasti ledviny. Resekci ledviny následně provádíme v zobrazeném ischemickém segmentu. Po dokončení sutury ledviny a odstranění cévních svorek opětovnou aplikací ICG kontrolujeme kvalitu prokrvení ledviny a rozsah ischemické oblasti daný suturou defektu.
Procházková K. Otevřená resekce papilárního renálního karcinomu kategorie cT2a.

Ces Urol 2016, 20(3):192-194

Papilární renální karcinom je druhým nejčastějším renálním tumorem. Tumor má charakteristický vzhled na předoperačním CT/MR vyšetření, s typickým extrarenálním růstem a pravidelným kulovitým, cystu (kategorie Bosniak IIF-III) napodobujícím vzhledem (1, 2, 3, 4). Nejvíce je toto vyjádřeno u papilárního renálního karcinomu typu 1 dle Delahunta (PRK1) (5), který má zároveň ze skupiny PRK nejlepší prognózu. Resekce tumoru je v těchto případech jednoznačně preferovanou metodou. V individuálních případech lze bezpečně odstranit resekcí i tumor kategorie cT2. Soubor, metodika: Na našem pracovišti bylo v období od 1/2007-1/2016 odoperováno celkem 1 629 tumorů ledvin. Ve 148 případech (9,1 %) se jednalo o PRK. Z nich 100 představovalo PRK1 (67,6 % všech PRK, 6,1 % všech tumorů ledvin), ostatní byly PRK2 (14/148-95 %), onkocytický PRK (oPRK) - (19-12,8 %) a not otherwise specified (NOS) - (15-10,1 %). OPRK není ještě WHO klasifikací 2016 uznán, PRK NOS jsou tumory blíže nezařaditelné.
Hora M. Laparoskopická nefropexe.

Ces Urol 2016, 20(3):189-191

Prezentovat na videu naši současnou techniku laparoskopické nefropexe. Řídíme se dostupnými znalostmi založenými na datech ze studií nižší kvality doporučující laparoskopickou fixaci za kapsulu ledviny při její konvexitě (1, 2, 3). Materiál, metodika: Indikováni jsou symptomatičtí pacienti s prokázanou nefroptózou při zobrazovacích vyšetřeních (zejména IVU). Od 12/2004 do 7/2016 jsme provedli nefropexi u 31 žen. U 28 vpravo, dvakrát oboustranně a jednou vlevo. Dvakrát pravostranná nefropexe byla kombinována s resekční pyeloplastikou. Techniku operace a několikaleté výsledky sledování pilotního souboru jsme již publikovali (4). Techniku operace jsme v některých detailech modifikovali, zejména u posledních deseti žen byl užit samokotvící steh. Současná technika prezentovaná na videu je následující: pacientka je v poloze na pravém boku, se zavedeným močovým katétrem. S Veres jehlou je vytvořeno kapnoperitoneum tlakem 12 mmHg a videoport 10 mm je zavedený přes pupek. Za kontroly zraku jsou poté zavedeny dva pracovní porty 5 a 3 mm. Peritoneum je otevřeno v Toldtově linii. Konvexita ledviny a přilehlá stěna břišní jsou vypreparovány. Ledvina je fixována k m. transversus abdominis pomocí tří či čtyř otáček dlouhodobě vstřebatelného/nevstřebatelného samokotvícího stehu (V-Loc® 180 či Non Absorbable, síla 2-0, jehla 1/2 26 mm). Defekt peritonea je uzavřen pokračujícím vstřebatelným samokotvícím V-Loc® 90 stehem. Stehy jsou zaváděny trokarem 10 mm a extrahovány jím či přímo přes stěnu břišní po narovnání jehly. Dutinu břišní nedrénujeme. Pacientky necháváme tři dny ležet, dva měsíce nedoporučujeme skákání, jízdu na koni apod.
Balík M. Laparoskopická radikální cystektomie u muže - video 2015.

Ces Urol 2016, 20(2):100-103

Minimálně invazivní přístupy v onkologické operativě jsou spojeny s menší morbiditou bez zhoršení onkologických výsledků. Prezentujeme video z laparoskopické radikální cystektomie u muže.
Hora M. Laparoskopická reimplantace ureteru - video

Ces Urol 2016, 20(2):97-99

V Trendelenburgově poloze ze čtyř portů transperitoneálním laparoskopickým přístupem je otevřeno paravezikálně peritoneum a vypreparován pravý ureter až ke stěně měchýře. Ureter uvolněn i ze stenózy. Proveden neúspěšný pokus o sondáž ureteru flexibilním cystoskopem. Ureter je přerušen nad stenózou. Je otevřen močový měchýř a spatulovaný ureter je reimplantován polyglactinovými stehy 4-0 bez antirefluxního mechanizmu. Před dokončením anastomózy je zaveden po hydrofilním vodiči "double loop" ureterální stent. Na závěr zaveden drén do Douglasova prostoru. Čas operace 150 minut, v odsávačce 150 ml. Nefrostomie odstraněna čtvrtý pooperační den, močový katétr šestý pooperační den a stent za čtyři týdny. Dva roky od operace bez městnání na sonografii, izotopy (99 mTc MAG3) neznatelně se zlepšující funkce (podíl z 28 na 30 %).
Študent V. – Roboticky asistovaná resekce ledviny pro tumor

Ces Urol 2016, 20(1):13-15

Autoři prezentují svoje zkušenosti s roboticky asistovanou resekcí ledviny pro tumor (Robot-assisted partial nephrectomy, RAPN).
Hora M. – Jednoportová laparoskopická (LESS) adrenalektomie

Ces Urol 2016, 20(1):10-12

Techniku LESS jsme začali užívat u nefrektomií u vybraných případů od r. 2011 a od roku 2012 aplikovat též u vybraných adrenalektomií (AE). Ve dvou videích je prezentována naše technika LESS-AE. Metodika byla publikována nedávno (prvních 15 případů), včetně srovnání se standardní laparoskopickou (SL) AE (Hora M, et al. Videosurgery Miniinv 2014; 9(4): 596-602).
Hora M. – Laparoskopická resekce leiomyomu trigona močového měchýře

Ces Urol 2015, 19(4):253-255

Laparoskopie umožňuje ošetřit i méně obvyklé diagnózy, jakou je například leiomyom měchýře lokalizovaný na trigonu.
Hora M. – Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) s laparoskopickou divertikulektomií (LD) močového měchýře

Ces Urol 2015, 19(3):185-187

Pseudodivertikl močového měchýře bývá většinou spojen se subvezikální obstrukcí (SO). Dříve byla nejčastějším výkonem otevřená prostatektomie s divertikulektomií (D). Nověji bylo možno řešit situaci endoskopicky, dvoudobě. V první době TURP, v druhé době laparoskopická divertikulektomie (LD). Zde prezentujeme možnost provést výkony v jedné době pomocí fotoselektivní vaporizace prostaty zeleným laserem (PVP).
Hora M. – Laparoskopická resekce tumorů ledviny

Ces Urol 2015, 19(2):103-105

Video prezentuje naši současnou standardní/nejčastější techniku provádění laparoskopické resekce (LR) tumoru ledviny (TL).
Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit