Pokyny pro autory

1. Úvod

Časopis Česká urologie je oficiálním periodikem České urologické společnosti (ČUS) a vychází 4x ročně pouze v elektronické podobě, a to na www.czechurol.cz. Články jsou posuzovány vždy dvěma nezávislými odbornými recenzenty a jsou schvalovány výkonnou redakční radou a redakční radou. Recenze je oboustranně anonymní. Veškerá komunikace stran přijetí článku do redakce i recenzního řízení probíhá prostřednictvím redakčního systému Actavia.

Časopis je otevřený i pro nečleny ČUS. Přijímá originální sdělení z oboru urologie a oborů příbuzných ve formě klinických či experimentálních studií, kazuistik. Další součástí časopisu jsou komentáře a editorialy k jednotlivým sdělením, zprávy o nových knihách nebo recenze, komentáře k zajímavým článkům, diskuze, biografie významných osobností, zprávy Výboru ČUS, osobní zprávy a dopisy redakci. Přehledové články k aktuálním tématům jsou vyžádány redakční radou. Autor, který má sám zájem publikovat přehledový článek, musí předem kontaktovat šéfredaktora.

Další formou originálních sdělení jsou videoprezentace; v časopise bude uveřejněný název, autoři práce a jejich pracoviště, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce a banner s odkazem, kde je možnou video shlédnout. Odkaz na videoprezentaci bude uveřejněn na webových stránkách časopisu www.czechurol.cz. Délka videa nesmí překročit 7 minut. Videa posílejte ve formátu AVI, FLV, MP4 nebo DV.

Otištěné články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků nebo jejich částí, obrázky, tabulky nebo grafy mohou být přetištěny pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje.

Zpracování originálních sdělení, vyžádaných přehledových článků a vypracování recenzních posudků je honorováno.

2. Rukopis

Autor příspěvku je odpovědný za originalitu příspěvku i za to, že jej nepublikoval, ani jeho část, v jiném médiu (včetně elektronického). Autor vloží rukopis do elektronického redakčního systému Actavia, který je dostupný na www.czechurol.cz. Redakce autora neprodleně uvědomí o obdržení a zařazení do recenzního řízení, pokud předložený rukopis splňuje všechny požadavky. Redakce si vyhrazuje právo na základě recenzního řízení rozhodnout nejdéle do dvou měsíců o přijetí či odmítnutí příspěvku. Do tohoto termínu autor zaručuje, že práci nenabídne k publikaci jinde. O definitivním přijetí příspěvku či odmítnutí bude autor písemně informován. Termín rozhodnutí se může prodloužit, pokud bude autor na základě připomínek recenzenta požádán o opravu. Veškerá komunikace s autorem i recenzenty bude probíhat prostřednictvím redakčního systému Actavia (přijetí rukopisu do redakce, jeho odeslání k recenznímu řízení, zaslání připomínek recenzentů autorovi, odeslání zalomeného článku autorovi před tiskem k autorské korektuře).

3. Rozsah rukopisu

Rozsah rukopisu závisí na typu článku.

 • Přehledový článek (Review) maximálně 5 000 slov (cca 20 stran rukopisu), do 50 citací.
 • Původní vědecká sdělení (Original Article)/Tématické sdělení (Special Focus) do 3 500 slov, do 30 citací. Obrázek či tabulka se počítá jako 200 slov.
 • Kazuistiky (Case Report) do 1 500 slov, do 10 citací.
 • Zprávy z vědeckých setkání a konferencí: maximální rozsah 2 strany.
 • Recenze: maximální rozsah 2 strany, tj. 500 slov.
 • Dopisy redakci/Diskuze: maximální rozsah 2 strany, tj. 500 slov, do 7 citací.
 • Zprávy/Osobní zprávy: maximální rozsah 2 strany.
 • Jubilea významných osobností: maximální rozsah 3 strany + fotografie.
 • Po dohodě s šéfredaktorem lze publikovat abstrakta z odborných akcí. Po dohodě se šéfredaktorem či některým ze členů výkonné redakční rady lze v odůvodněných případech rozsah sdělení rozšířit.

4. Forma rukopisu

Rukopis připravujte preferenčně v programu MS Word. Užívejte řádkování 1,5 a velikost písma 12 bodů, nejlépe Times New Roman. Klávesu Enter používejte pouze na konci odstavce! Každou stránku očíslujte.

Rukopis musí obsahovat následující části:

 • titulní strana
 • souhrn (abstrakt) a klíčová slova v českém/slovenském jazyce
 • souhrn (abstrakt) a klíčová slova v anglickém jazyce
 • vlastní text publikace (event. včetně Poděkování)
 • seznam citované literatury
 • legenda k obrazové dokumentaci v českém/slovenském jazyce (obrázky, grafy, tabulky)
 • legenda k obrazové dokumentaci v anglickém jazyce (obrázky, grafy, tabulky)
 • obrazová dokumentace

4.1. Titulní strana rukopisu

Titulní strana rukopisu musí obsahovat:

 • název sdělení
 • plná jména autora/autorů (křestní jméno a příjmení)
 • úřední názvy a adresy pracoviště autora/autorů (pokud je autorů více, označte příjmení pořadovým číslem s horním indexem a stejným u pracoviště)
 • kontaktní informace pro korespondenci s hlavním autorem (jméno, příjmení, adresa, telefon, fax a e-mail)
 • prohlášení o podpoře (nezávislý článek, státní grant, firemní grant)
 • hlavní stanovisko práce (major statement), popis obsahu článku v délce max. 40 slov v českém i anglickém jazyce pro zařazení upozornění na titulní stránku pro čtenáře.

4.2. Strukturovaný souhrn a klíčová slova

Strukturovaný souhrn v českém a anglickém jazyce, vždy o rozsahu do 1 strany (do 250 slov) v následujícím pořádku:

 • Cíl: jedna až dvě věty charakterizující stav problematiky a cíl práce.
 • Soubor pacientů (materiál) a metoda: charakteristika sledovaného souboru, použité metody.
 • Výsledky: nejvýznamnější výsledky, vyjádřené numericky, s udáním statistické významnosti.
 • Závěr: co z dané studie vyplývá.

Souhrn (abstrakt) u přehledných sdělení a kazuistik nemusí být členěn podle výše uvedené struktury.

Klíčová slova v počtu do 5 v abecedním pořádku umístěte v českém a anglickém jazyce pod textem souhrnu (podle Medical Subject Heading, který lze nalézt na www.nlm.nih.govwww.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

V souhrnu neuvádějte odkazy na literaturu a nepoužívejte nevysvětlené zkratky.

4.3. Text publikace

Používejte styl obvyklý v medicínských časopisech. Vědecká sdělení čleňte přibližně dle následující struktury:

 • Úvod
 • Soubor pacientů (materiál) a metoda (metodika)
 • Výsledky
 • Diskuze
 • Závěry
 • Literatura

Na závěr zařaďte seznam tabulek a seznam obrázků a jejich popis.

Metody: U metod popište použité přístroje, software, udejte typ a výrobce/prodejce.

Názvy přístrojů a léčiv: Musí být doprovázeny v závorce uvedeným jménem a sídlem výrobce. Kromě firemních názvů léčivých přípravků uvádějte pokud možno vždy jejich generické názvy.

Zkratky: Všechny použité zkratky vysvětlete v závorce zásadně při jejich prvním použití v textu (s výjimkou nejběžnějších, jakými jsou např. kg nebo min). V souhrnu, v nadpisu a v legendě k ilustracím užívejte zkratky velmi uvážlivě.

Poděkování: Poděkování kolegům, sponzorům či podporovatelům projektu.

Číslování odstavců: Pokud číslujete odstavce, používejte uvedený formát:

 • Metody
 • Pacienti
 • Inkluzní kritéria

Jednotky: používejte jen jednotky SI, za číslem vždy užívejte oficiální symbol jednotky.

Na začátku věty nepoužívejte číslovku, ale slovo. V samotném textu pište všechna čísla nad 9 číslovkou (18 nemocných, šest nemocných). Pokud používáte zkratku (obr. 1), umístěte ji do závorek, jinak používejte celé slovo bez závorky.

4.4 Statistické zpracování

Použité statistické metody popište detailně, aby čtenáři mohli jednoznačně identifikovat způsob zpracování výsledků. Můžete diskutovat vhodnost použitých metod, experimentálního uspořádání, případně randomizace. Vysvětlete statistické zkratky a značky, které nejsou běžné.

4.5 Tabulky

Tabulky označte arabskými číslicemi. Legendu k tabulkám uvádějte v českém i anglickém jazyce. Vysvětlivky umístěte pod čarou a vysvětlete užité zkratky.

4.6 Grafy a obrázky

Obrázky musí text podporovat a vysvětlovat, nikoliv zdvojovat.

 • Grafy zasílejte ve formátu MS Excel a očíslujte je v pořadí, jak jdou za sebou.
 • Obrazová dokumentace je přijímána také prostřednictvím redakčního systému Actavia v dostatečně vysokém rozlišení (viz dále). Obrazová dokumentace nesmí obsahovat osobní údaje, čísla chorobopisů, čísla vyšetření a osoby nesmí být identifikovatelné. Redakce vyžaduje dokumentaci ve formátu JPG, TIF, BMP nebo CDR (Corel Draw). Každý graf nebo obrázek uložte jako samostatný soubor a pojmenujte jej dle pořadového čísla v textu, např. OBR 1B.JPG. Minimální rozlišení obrázků je 300 dpi (dots per inch – bodů na palec), barevný formát RGB nebo CMYK. U obrázků ve formátu JPG doporučujeme používat nízkou nebo žádnou kompresi („vysoká kvalita“).
 • Mikrofotografie (histologické preparáty) označte zvětšením a uveďte barvení preparátu.
 • Legendy ke grafům, obrázkům a tabulkám musí být uvedeny v českém a anglickém jazyce a s uvedením těch informací, které umožní porozumět ilustracím bez znalosti vlastního textu sdělení. Zkratky užívejte jen výjimečně.

4.7 Video

Video zasílejte prostřednictvím systému Actavia spolu s průvodním dopisem, abstraktem v českém a anglickém jazyce, klíčovými slovy v českém a anglickém jazyce, případně vlastním textem.

Délka videa nesmí překročit 7 minut. Video musí obsahovat název, jména autorů a pracoviště, datum vytvoření videa (minimálně rok). Pro orientaci diváka musí být důležité úseky opatřeny titulky či mluveným komentářem. Video posílejte v nejvyšší kvalitě, jakou máte k dispozici.

Abstrakt musí být strukturovaný, stejně jako u ostatních článků. V abstraktu by měly být obsažené např. informace o zkušenostech pracoviště s danou metodikou, počty provedených výkonů apod.

Vlastní psaný test v rozsahu do 1000 slov s max. 2 obrázky a 10 citacemi nemusí být součástí publikace. Pokud jej uvedete, je možné uvést detailní popis prezentované metodiky.

U hudby musí být vždy zajištěna autorská práva a to v průvodním dopise deklarovat.

4.8 Literatura

Max. počet odkazů: viz bod 3. Důraz by měl být kladen na české zdroje, což bude pozitivně ohodnoceno i v recenzním řízení.

Seznam citací v souladu s Vancouverskou deklarací musí obsahovat jména všech autorů do celkového počtu pěti autorů, od počtu šesti autorů uvádějte jen tři první jména s doplněním formulace et al. (příjmení a první písmeno křestního jména/jmen). Seznam citací číslujte podle pořadí, v jakém se citace postupně objevují v textu (nikoliv abecedně).

Citace časopisu (podle Index Medicus) pište v následujícím pořadí: jméno, název, rok, ročník (příp. číslo), stránky od–do.

Citace knihy: autor, titul, pořadí vydání, místo vydání, jméno nakladatele, rok vydání, pokud jde o knihu s více autory, lze uvést hlavního autora s doplněním formulace et al.

V textu uvádějte odkaz na citaci arabskou číslicí v okrouhlých závorkách (), nikoliv pouze jménem autora.

Pokud je to možné, vyhýbejte se nepublikovaným sdělením. Je-li to nutné, pak informaci o nepublikovaném sdělení vložte do textu jako osobní nebo nepublikované sdělení ve tvaru „osobní sdělení, Jan Stránský, Kroměříž“ a v hranaté závorce.

Ukázka – periodikum:

Manjurul Islam AHM, Kato H, Hayama M, Kobayashi S. Are neuroendocrine cells responsible for the development of benign prostatic hyperplasia? Eur Urol 2002; 42(2): 79–93.

Ukázka – kniha:

Matthews DE, Farewell VT. Using and understanding medical statistics. 3. ed. New York: WH Freeman 1996; 396.

Ukázka – kapitola v monografii:

Huang GJ, Wu YK. Operative techniques for carcinoma of the esophagus and gastric cardia. In: Huang GJ, Wu YK, eds. Carcinoma of the esophagus and gastric cardia. Berlin: Springer; 1984: 313–348.

4.9 Střet zájmů

Každý autor spolu s rukopisem odešle do redakce prohlášení, zda zpracování článku bylo či nebylo podpořeno nějakou firmou a vlastnoručně toto prohlášení podepíše. U každého příspěvku bude uvedena formulace „Autor/ka prohlašuje, že zpracování tohoto článku nebylo podpořeno žádnou společností/bylo podpořeno společností XY. Za podporu děkuje.“

4.10 Etické aspekty

Humánní studie musí být zajištěny informovaným souhlasem, schváleným etickou komisí. Autor musí uvést, že studie odpovídá Helsinské deklaraci z roku 1975 a její revizi z roku 2000. V případě pochybností o dodržení těchto zásad je třeba připojit vysvětlení. Studie na zvířatech musí být v souladu s etickými normami a schváleny komisí jmenovanou k tomuto účelu. Tyto údaje uvede autor v průvodním dopisu.

4.11 Lidská práva

Detaily o publikovaných pacientech, jako jméno, data narození, rodné číslo se nesmějí uvádět na fotografiích nebo rodokmenech, pokud nejsou podstatné pro vědecké účely daného článku a pokud k nim nedal pacient písemný souhlas. Osoby na fotografiích nesmějí být identifikovatelné.

5. Odesílání rukopisu

Kompletní rukopis zašlete do redakce vložením do redakčního systému Actavia na adrese http://www.czechurol.cz/revartsetting.php.

Každý rukopis musí mít průvodní dopis, který obsahuje:

 • prohlášení, že článek nebyl publikován ani přijat k posouzení či publikaci v jiném periodiku
 • u klinických studií a studií s pokusy na zvířatech prohlášení, že byl protokol schválen etickou komisí příslušné instituce, současně musí být v metodice uvedena formulace „Protokol byl schválen Etickou komisí (název pracoviště)…“
 • plné jméno a adresu pracoviště, telefon, fax a e-mail kontaktní osoby

Případné dotazy můžete posílat na adresu:

Mgr. Zdeňka Bartáková
SOLEN, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc
bartakova@solen.cz; tel. 777 557 416

O obdržení rukopisu a jeho přijetí k publikaci budete informováni.


Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit